2 december 2016

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Algemeen

 • Stichting Eurocup Delfzijl, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, of locatie.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
 • Honden en andere huisdieren zijn tijdens het evenement verboden.

Leeftijd

 • Voor Eurocup Delfzijl geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, wanneer hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

Zero-tolerance drugsbeleid

 • Eurocup Delfzijl is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero-tolerance beleid.
 • Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd.
 • Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd.
 • Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

Toegang

 • Om toegang te krijgen tot Eurocup Delfzijl dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via de website en indien voorradig aan de kassa.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.
 • Kinderen tot 3 jaar (dus van 0, 1 en 2 jaar) krijgen gratis toegang, kinderen van 3 t/m 12 jaar kopen een Kids-kaart. Personen van 13 jaar en ouder kopen een reguliere kaart.
 • Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.

Verboden middelen en goederen

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:

 • Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte bij de politie.
 • Professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie) mogen alleen het evenemententerrein op indien toestemming van de organisatie.
 • Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.
 • Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

Opvolgen van aanwijzingen en instructies

 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel, organisatie en/of gastheren dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Diefstal en verlies

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, breuk, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Eurocup Delfzijl is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Munten

 • Drinken en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig,.

EHBO

 • Op het evenemententerrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Foto, video en geluidsopnamen

 • Bij Eurocup Delfzijl worden foto’s en video-opnames gemaakt door de organisatie of door derden die daarvoor toestemming hebben gekregen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld lokale media. Het doel is daarbij een totaalimpressie van het evenement te geven, het doel is niet om individuele bezoekers te portretteren. Desondanks kan het voorkomen dat bezoekers herkenbaar in beeld komen.
 • Bezoekers die de indruk hebben individueel en herkenbaar in beeld te zijn gekomen en daar bezwaar tegen hebben, kunnen degene die de beelden heeft gemaakt verzoeken deze niet te gebruiken.

Voorwerpen en objecten

 • Het is verboden om podia, veld, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen of te betreden. Beklimmen of betreden van eerdergenoemde objecten alleen toegestaan indien toestemming organisatie. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Parkeren/rijwielstalling

 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Geluidsniveau

 • Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.

Roken

 • In het gehele Fridina Stadion (evenemententerrein) geldt een algemeen rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht en op de daarvoor bestemde locatie.

Eigen risico

 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Eurocup Delfzijl, dan wel de vrijwilligers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties

 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.
 • Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.